اگر
نظرات (5)

اگر به بیست سال پیش برگردم 

بیشتر دوست خواهم داشت. 

بیشتر خودم دوست خواهم داشت. 

کمتر آزرده خواهم شد. 

بیشتر تنها خواهم ماند.


شما چه میکنیداگر برگردید به بیست سالگی؟  

(شماها از من جوانترید برای همین جور دیگر نوشتم) 

نویسنده : ایوا
تاریخ : شنبه 11 شهریور 1396
زمان : 18:06